• Σύγχρονo Εργοστάσιο Κατασκευών

 • Επεξεργασία Νερού

 • Αναερόβια επεξεργασία αποβλήτων και παραγωγή ενέργειας

 • Εμπειρία εφαρμογής όλων των μεθόδων επεξεργασίας

 • Προκατασκευασμένες  (Compact Containerized) Μονάδες MBR

 • Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων

 • Επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων

 • Χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης

 • Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων
  MBR
 • Ευέλικτες προκατασκευασμένες μονάδες αποβλήτων - υδάτων

 • Χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης

 • Σύγχρονες τεχνολογίες επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων νερών

 • Προκατασκευασμένες (Compact ) Μονάδες MBR

 • Επέκταση - αναβάθμιση σε υπάρχοντα συστήματα επεξεργασίας λυμάτων - αποβλήτων

   

Συγχρονες Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Παραγωγής

Σύγχρονo Εργοστάσιο Κατασκευών

Ελληνικά
Read More

Expansion - upgrade of existing system

Expansion - upgrade of existing system

English
Read More

Compact MBBR units

Compact MBBR units

English
Read More

Modern Wastewater Reuse technologies

Modern Wastewater Reuse technologies

English
Read More

Low operating and maintenance costs

Low operating and maintenance costs

English
Read More

Flexible prefabricated waste units

Flexible prefabricated waste units

English
Read More

Reuse of treated wastewater - MBR

Reuse of treated wastewater - MBR

English
Read More

Modern Wastewater Reuse technologies

Modern Wastewater Reuse technologies

English
Read More

Industrial Wastewater Treatment

Industrial Wastewater Treatment

English
Read More

Urban wastewater treatment

Urban wastewater treatment

English
Read More

Welcome to E.C.C. !

Our Company is specialized on the design and construction of environmental protection works, utilizing modern, proven and reliable technologies applied worldwide. Our target always is to find always the suitable solution for the needs of each customer "custom made solution", which is the optimum technically but financially also.

Our activities.

Our main activities are focused on the Design, Manufacture, Installation, Operation and Maintenance of plants for treating:

- Industrial or Municipal Wastewater.
- Water Treatnent for Industrial or Commercial usage.
- Biological or Chemical Sludge Treatment.
- Organic bio-solids treatment using Anaerobic Technology and
Energy Generation.
- Organic Bio-Solids using Composting Technologies.

- Spare parts and equipments

-Microorganisms for the improvemen of the biological process (Live Liquid Micro Organisms - LLMO - of U.S.A. origin.)

E.C.C. has extensive experience in:

i)  Extension or Upgrade solutions to existing treatment plants, with the aim of avoiding the need for additional tanks for:

 • Adjaptation to the requirements of new Legislation depending on usage
 • Reuse of processed effuent water
 • Minimisation of operational cost

ii) Cure and restoration of the proper functioning of problematic installations.
iii) Technical support and monitoring of the good  operation of the treatment plants after delivery.

If requested, we have the capability for:

- laboratory tests

-On site pilot unit application

The initial visit on site, evaluation and proposal submission is at no cost

 

Local Distributors Wanted

Καλώς ήλθατε στην E.C.C. !

 

Η εταιρία μας εξειδικεύεται στον σχεδιασμό, την κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων - λυμάτων, χρησιμοποιώντας μοντέρνες, επαληθευμένες και αξιόπιστες τεχνολογίες οι οποίες εφαρμόζονται παγκοσμίως.

Στόχος μας πάντοτε είναι η εξεύρεση της κατάλληλης λύσης για τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη "custom made solution", η οποία είναι η βέλτιστη τόσο τεχνικά αλλά όσο και οικονομικά.

 

Δραστηριότητες της εταιρίας μας.

 

Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρίας επικεντρώνονται στον Σχεδιασμό, την Κατασκευή, την Εγκατάσταση, την Λειτουργία και Συντήρηση συστημάτων:

- Επεξεργασίας Βιομηχανικών ή Αστικών Υγρών Αποβλήτων (Μηχανική, Χημική, Βιολογική) - Βιολογικών καθαρισμών.

- Επεξεργασίας Νερού για Βιομηχανική ή Αστική χρήση.

- Αφυδάτωσης Βιολογικών ή Χημικών Λασπών.
- Αναερόβιας Επεξεργασίας Οργανικών Στερεών και Παραγωγής Ενέργειας - Κομποστοποίησης Οργανικών Στερεών.
-Προμήθεια εξοπλισμού και ανταλλακτικών.
-Προμήθεια μικροοργανισμών για την βελτίωση της βιολογικής επεξεργασίας (LLMO Αμερικής).

Η E.C.C. έχει ιδιαίτερη εμπειρία στην:

 

ι)  Επέκταση ή αναβάθμιση σε υπάρχοντα συστήματα,  με στόχο την αποφυγή κατασκευής πρόσθετων δεξαμενών για:

 • - προσαρμογή στις απαιτήσεις της νέας Νομοθεσίας ανάλογα με τη χρήση των επεξεργασμένων υγρών
 • - επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών βασει της νέας Νομοθεσίας
 • - ελαχιστοποίηση του κόστους λειτουργίας
 • - αύξηση της απόδοσης σε υπάρχοντα συστήματα

 

ιι) Ανάταξη και αποκατάσταση της καλής λειτουργίας προβληματικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων - βιολογικών καθαρισμών.

 

ιιι) Τεχνική υποστήριξη και παρακολούθηση της καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων μετά την παράδοση

 

Εφόσον απαιτηθεί, προσφέρεται η δυνατότητα για:

 

 • - εργαστηριακές δοκιμές
 • - πιλοτικές εφαρμογές επι τόπου του έργου

 

Αρχική επίσκεψη στο έργο, αξιολόγηση και υποβολή προτάσεων χωρίς επιβάρυνση

 

Τεχνολογίες επεξεργασίας των αποβλήτων

 

Ι.      Η ECC έχοντας τεράστια εμπειρία, εφαρμόζει κατά περίπτωση όλες τις μεθόδους επεξεργασίας, προσαρμοσμένες στις ειδικές απαιτήσεις κάθε έργου σε σχέση:

 • Με το συγκεκριμένο απόβλητο
 • Με τις απαιτήσεις του αποδέκτη
 • Με τη χρήση και επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων
 • Τον διαθέσιμο χώρο
 • Την ευαισθησία της περιοχής
 • Τον βαθμό αυτοματισμού

 

ΙΙ.   Η ECC έχει ιδιαίτερη εμπειρία στην εφαρμογή των μεθοδων επεξεργασίας MBBR – MBR  - Βιοπύργων – Εμβαπτιζόμενων Βιοφίλτρων - SBR κτλ.

 

Οι μέθοδοι αυτές εφαρμόζονται ιδιαίτερα για την επέκταση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό συστημάτων για την ανταπόκριση στις αυξημένες απαιτήσεις της νέας Νομοθεσίας

ΙΙΙ.   H ECC σχεδιάζει και κατασκευάζει προκατασκευασμένες  (packaged containerized ) μονάδες για μικρού ή μεσαίου μεγέθους αστικές ή βιομηχανικές εφαρμογές ή εργοτάξια.

 

.  

H ECC παρέχει τεχνική υποστήριξη στους μελετητές, τεχνικές εταιρείες και εργολήπτες.

 

 

- Υποστήριξη για την επιλογή και σχεδιασμό της βέλτιστης τεχνοοικονομικής λύσης κατά περίπτωση

- Υποστήριξη για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του έργου

- Προμήθεια του εξοπλισμού σε ανταγωνιστικές τιμές

- Κατασκευή και εγκατάσταση του εξοπλισμού από τα έμπειρα συνεργεία μας

- Θέση σε λειτουργία του συστήματος

- Τεχνική υποστήριξη μετά την παράδοση του έργου, βάση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου

- Άμεση κάλυψη σε ανταλλακτικά και επισκευές

- Παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου και χειρισμών του συστήματος από τα γραφεία μας, ή από όποια άλλη απομακρυσμένη τοποθεσία, με χρήση τηλεματικής.p>

 

 

Ζητούνται τοπικοί συνεργάτες

 

Εγγραφή στο Euro Construction Company S.A. RSS

Membership